Bijdrage voor­jaarsnota 2023


14 juli 2023

De voorjaarsnota laat zoals was te verwachten een lastenstijging zien. We hebben een jaar achter de rug met gigantische inflatie. De tijdelijk hoge opbrengsten van biogas uit 2022 zijn dit jaar en naar verwachting volgend jaar ook lager. 'Daarnaast zijn er kosten die samenhangen met grijverij van bevers en dassen’, zo lezen we in de nota.

Samenleven met andere dieren wordt steeds belangrijker. En als we dat op een vreedzame manier doen is het win-win voor mensen en andere dieren. Als we investeren in preventieve maatregelen tegen graverij kunnen we de impact beheersen in plaats van achter de feiten aanlopen. En met preventie is haast geboden. Gezien de snelle verspreiding van beschermde dieren zoals bevers en dassen. Ook is er voor het eerst, zo ver ik weet, in ons werkgebied een ontheffing aangevraagd voor het doden van een bever. Wel eens waar niet door het waterschap, maar wel een zorgwekkende ontwikkeling. Door slimme preventieve maatregelen redden we niet alleen dierenlevens, maar voorkomen we ook veel werk en kosten als het eigenlijk al te laat is.

Het is daarom verstandig dat de voorjaarsnota hierin voorziet met extra middelen en fte voor preventie. Fysieke maatregelen kunnen worden uitgevoerd op een natuurlijk moment. Maar mogelijk is het op sommige plekken met verhoogd risico op graverij verstandig om eerder te starten.

Dan een tweede punt dat door ons is aangehaald in commissie watersysteembeheer. We lezen dat de overstromingsscenario’s worden geactualiseerd. Zoals in de commissievergadering al is aangegeven zien wij op voorhand graag aandacht voor het betrekken van dierenwelzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties rondom het in veiligheid brengen van dieren bij deze actualisatie.

De punten uit commissie Emissiebeheer. In het A3-advies wordt meer inzicht gegeven in de heffingsinkomsten van bedrijven met anti-afhaaksubsidie. Bedankt daarvoor. Mogelijk wordt dit onderwerp weer actueel wanneer de EU met een nieuw besluit komt over mogelijke staatssteun. Wij zullen hier dan zeker op terugkomen.

Met betrekking tot de financiën maken wij ons zorgen over het stopzetten van subsidies voor natuurdoelen door Noord-Brabant en de impact daarvan op onze eigen projecten. Alles kan veranderen met de nieuwe coalitie, maar het is ook verstandig om inzicht te krijgen in de risico’s die we hiermee lopen.

Tot slot is in de commissievergadering gesproken over de acties die worden ondernomen voor het werken aan beleid voor dierenwelzijn. Wij nemen daarvoor nu genoegen mee en wachten de voortgang op dit punt af.


Interessant voor jou

Reactie bestuursakkoord vergadering Algemeen Bestuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer