Droge voeten


Nederland wordt wereldwijd geroemd omdat we ons laaggelegen land zo goed beschermen tegen wateroverlast. Door klimaatverandering wordt dat wel steeds moeilijker: de zeespiegel stijgt, rivierstanden worden onvoorspelbaarder, en er zijn vaker hoosbuien. De Partij voor de Dieren wil dat het waterschap verder kijkt dan het huidige Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook wordt er gewerkt aan groene zones in steden die dienen als waterbuffer om overtollig regenwater afkomstig van hoosbuien op te vangen.

  • De watertoets, waarin het waterschap gemeenten advies geeft over klimaatadaptief bouwen, moet een dwingender karakter krijgen.
  • Er wordt onderzocht waar de Maas meer ruimte kan krijgen, om de kans op overstromingen te verkleinen.
  • Het waterschap wijst gemeenten en provincies op de grote risico’s van nieuwe bebouwing op kwetsbare plekken zoals op dijken, in uiterwaarden en in diepe polders.
  • Bij de versteviging en verhoging van dijken wordt altijd gekeken naar kansen voor, en samenwerking met de natuur, zoals door het gebruik van klei uit het eigen waterschap.
  • Wanneer er met grondeigenaren en -pachters is afgesproken dat hun grond bij hoogwater onder mag lopen, worden schadeclaims hierover niet ingewilligd.
  • In de rampenplannen van het waterschap wordt extra aandacht besteed aan kwetsbare groepen mensen, bijvoorbeeld tijdens de evacuatie en opvang bij overstromingen.
  • Samen met gemeenten stelt het waterschap subsidies beschikbaar die de afwatering verbeteren, zoals voor het vervangen van stenen in tuinen, parkeerplaatsen en schoolpleinen door planten, voor het aanleggen van groene gevels en daken op gebouwen en voor het creëren van bloemrijke wadi’s - groene greppels in bebouwd gebied die hemelwater kunnen opvangen zodat het geen overlast veroorzaakt en langzaam in het grondwater infiltreert.
  • Het waterschap pleit er bij gemeenten voor dat in nieuwbouwwijken het regenwater van het riool wordt afgekoppeld, waardoor het in de grond kan lopen. Wanneer het rioolstelsel in een bestaande wijk aan vervanging toe is, stimuleert het waterschap de gemeente om over te stappen op een gescheiden stelsel. Hierbij worden maatregelen genomen om stankoverlast te voorkomen.

Het standpunt Droge voeten is onderdeel van: Een prettige en veilige leefomgeving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer