Duurzaam en dier­vrien­delijk energie opwekken


Onze energie gaan we duurzaam opwekken, dichtbij huis en met respect voor mens, dier en natuur. Omdat ruimte schaars is moeten we goed nadenken over waar we energie kunnen opwekken. De Partij voor de Dieren zet vol in op fossielvrije energie uit zon en wind, op locaties waar het niet schadelijk is voor dier of natuur. Wij hanteren strikte eisen voor duurzaamheid en veiligheid om te bepalen welke vormen van energieopwekking geschikt zijn.

  • Het waterschap wekt in 2025 evenveel energie op als dat het verbruikt (‘energieneutraal’).
  • Het waterschap plaatst windturbines en zonnepanelen voor de eigen energieproductie zoveel mogelijk op eigen terreinen. Ze worden nooit geplaatst in kwetsbare natuurgebieden zoals het Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000-gebieden en weidevogelkerngebieden.
  • Voor de plaatsing van zonnepanelen op dijken (‘zon-op-dijk’) en op het water (‘zon-op-water’) geldt het voorzorgsbeginsel, waarbij eerst de effecten van zonnepanelen op de bodem en de biodiversiteit worden onderzocht.
  • Wanneer het waterschap windturbines bouwt worden altijd maatregelen getroffen om slachtoffers onder vogels en vleermuizen te voorkomen, zoals een stilstandvoorziening en een zwarte wiek.
  • Het waterschap claimt zijn regierol op het gebied van aquathermie (het opwekken van warmte uit water) om te kunnen garanderen dat het de onderwaterecologie ten goede komt.
  • Het waterschap onderzoekt in hoeverre riothermie (het winnen van warmte uit rioolwater) kan bijdragen aan de warmtetransitie. Voorwaarde hiervoor is dat het niet leidt tot meer emissies.
  • Het biogas dat de rioolwaterzuivering produceert wordt bij voorkeur zelf gebruikt of anders geleverd aan industrieën die nog niet kunnen overstappen op duurzamere energietechnologieën.
  • Het waterschap stopt met de afname van energie uit biomassacentrale Treurenburg in Den Bosch.

Het standpunt Duurzaam en diervriendelijk energie opwekken is onderdeel van: Klimaat, biodiversiteit en circulariteit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer