Hoger waterpeil aanhouden en tegengaan van bodem­daling


Om intensieve landbouw mogelijk te maken en om bebouwd gebied droog te houden, wordt het waterpeil op veel plekken onnatuurlijk laag gehouden. Dit zorgt voor bodemdaling, waardoor het waterpeil nog verder verlaagd moet worden; een vicieuze cirkel die onhoudbaar en onbetaalbaar is. De Partij voor de Dieren wil het tij keren: de functie van het gebied (landbouw of natuur) moet volgen uit het waterpeil en niet andersom.

  • Het waterschap kiest voor dynamisch peilbeheer met hogere waterpeilen.
  • Het waterschap helpt boeren bij het overschakelen naar andere landbouwmethoden die passen bij hogere waterstanden, bijvoorbeeld door omschakeling naar gewassen die goed in natte gebieden groeien (‘natte teelten’), zoals riet, lisdodde, en cranberries. Daardoor hebben boeren ook geen last meer van ‘natschade’.
  • Het waterschap beheert de watersystemen zo natuurlijk en onderhoudsvrij mogelijk.
  • Het waterschap spreekt zich uit tegen subirrigatie, waarbij landbouwgrond vol gelegd worden met ondergrondse buizen om ze van binnenuit nat te houden. Dit is een kostbare technologie die vooral wordt gebruikt om onhoudbare landbouwpraktijken te kunnen voortzetten.
  • Het waterschap maakt het op verschillende plekken mogelijk om grasland onder te laten lopen om op die manier natuurlijke paaiplaatsen voor vissen en amfibieën te laten ontstaan. Ook op andere plekken in het watersysteem worden paaiplaatsen aangelegd.
  • Het waterschap draagt niet bij aan de kosten van de lokale aanvoer van zoet water voor het verbouwen van gewassen. In plaats daarvan wordt water bovenstrooms vastgehouden.
  • Controle op illegale onderbemalingen (particulieren die het waterpeil van waterschappen negatief beïnvloeden) wordt uitgebreid.
  • In de bufferzones rondom De Peel natuurgebieden wordt streng gehandhaafd op regels met betrekking tot grondwateronttrekkingen en gebruik van gifstoffen. Bestaande beregeningsputten in de buffergebieden rondom De Peel mogen niet meer worden gebruikt zolang het grondwater in De Peel nog te laag is voor natuurherstel. In de bufferzones rondom De Peel worden ook kleine onttrekkingen van minder dan 10 m3/uur vergunningsplichtig.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer