Verbruikers en vervuilers betalen


Het huidige belastingstelsel voor waterschappen past niet meer bij deze tijd. De Partij voor de Dieren wil een eerlijk systeem waarbij verbruikers en vervuilers van water gaan betalen. Het waterschap gaat daarom pleiten voor een geheel nieuw belastingstelsel dat recht doet aan het principe ‘verbruikers en vervuilers betalen’. Daarbij betalen burgers niet langer een vast bedrag per bewoner van een huishouden (‘vervuilingseenheden’) maar wordt betaald op basis van hun daadwerkelijke waterverbruik. Bovendien wordt waterverbruik progressief belast, zodat grootverbruikers zoals landbouw en industrie zwaarder worden belast. Natuurterreinen worden hierin geheel vrijgesteld van waterschapsbelasting. De waterschappen lobbyen hier bij de Tweede Kamer en Unie van Waterschappen voor. Zolang er nog geen nieuw belastingsysteem is voor de waterschappen, zet het waterschap zich ervoor in om de belastingen zo eerlijk en milieuvriendelijk mogelijk te maken.

  • Het waterschap stopt met het gebruik van schadelijke chemicaliën bij metingen om te bepalen hoezeer water door bedrijven is verontreinigd.
  • Het ingezetenendeel van de waterschapslasten (het deel dat door burger wordt betaald) wordt zo laag mogelijk.
  • Burgers in financiële nood krijgen hun waterschapsbelasting kwijtgescholden. Het waterschap zorgt dat het eenvoudig wordt voor burgers om van deze mogelijkheid gebruik te maken.
  • De wegenheffing wordt betaald door burgers, bedrijven en boeren; natuurterreinbeherende organisaties worden hiervan vrijgesteld.
  • Het waterschap betaalt geen anti-afhaaksubsidie meer aan FrieslandCampina. Indien FrieslandCampina besluit het afvalwater zelf te zuiveren, kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dinther worden aangepast.

Het standpunt Verbruikers en vervuilers betalen is onderdeel van: Participatie, financiën en democratie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer