Bijdrage bij duidings­debat


29 maart 2023

Als één opgave belangrijk is, is het wel de opgave waar ons waterschap laatst zelfs het NOS-journaal mee haalde. Gravende dieren en de discussie over de omgang met beschermde dieren. Wij en ook andere overheden hebben opgaven die natuur en biodiversiteit moeten verbeteren. Dit betekent ook dat we een toename van dieren, waaronder ook gravende dieren, moeten verwachten. Een van onze belangrijkste opgaven is hoe wij hiermee omgaan en hoe we de intrinsieke waarde en levens van deze dieren blijven respecteren en hoe we keringen diervriendelijk tegen graven beschermen.

Dan de punten die wij willen aandragen.

Het zal geen verbazing zijn dat dierenwelzijn voor ons een zeer belangrijk punt is. Ons eerste punt is het respecteren van de intrinsieke waarde en de levens van dieren. We geven daarbij een aantal voorbeelden in onze schriftelijke toelichting. Dit betreft onder andere de bestrijding van gravende dieren, onder andere aandringen bij de unie van waterschappen op een herziening van het huidige beleid van het doden van muskus- en beverratten tot aan de landgrenzen. En het niet faciliteren van hengelen.

Het vorige bestuursakkoord begint met een belangrijk punt, de samenwerking met partners. Terecht wordt in het vorige akkoord benadrukt dat er grote uitdagingen liggen in het waterbeheer en dat dit niet los kan worden gezien van de grote transities op het gebied van landbouw, energie, klimaat en natuur. Onze fractie vindt het belangrijk dat dit inzicht ook terugkomt in een nieuw akkoord. In die samenwerkingen moet het waterschap zich sterk maken voor systeemverandering naar duurzame landbouw.

Verder willen het volgende meegeven:

  • Geen kans onbenut laten om voor 2027 moet worden voldaan aan de KRW.

  • Het principe ‘functie volgt waterpeil’ strikt hanteren.

  • Duurzaamheid wordt nog verder doorgevoerd in de bedrijfsvoering van het waterschap.