Reactie bestuurs­ak­koord verga­dering Algemeen Bestuur


16 juni 2023

Er is al veel gezegd over het bestuursakkoord. Ik zal proberen niet te veel in herhaling te vallen. De commissievergaderingen van 25 mei hebben al veel verduidelijkt. Wij zien ook een aantal positieve aanpassingen aan het aangepaste bestuursakkoord.

Maar wij zijn ook kritisch op een aantal punten die in het akkoord staan; en over punten die niet in het akkoord staan.

  • Wij maken ons zorgen over een aantal ontwikkelingen, zoals de mogelijke ontheffingen om bevers te doden. Hier wordt niets over gezegd in het akkoord. Dit is dan ook een onderwerp dat wij in één van de komende commissievergaderingen op de agenda zullen zetten.

  • Op een punt willen wij graag nog verduidelijking. In het bestuursakkoord staat het principe ‘voor wat, hoort wat’, bij het vasthouden van extra water mag een deel van dit water weer worden gebruikt. Uit de reactie van het DB op onze vraag hierover in het adviseringsoverzicht blijkt dat onze zorgen hierover niet helemaal duidelijk zijn. In het bestuursakkoord wordt aangegeven dat een deel van het water mag worden gebruikt voor beregening en subirrigatie. Onze vraag is welk deel van het water dat extra wordt vastgehouden hiervoor mag worden gebruikt? Of dat er pas beperkingen gelden wanneer de verdringingsreeks van toepassing is?

  • Een ander punt waar wij ook in de commissievergadering aandacht voor hebben gevraagd is de samenwerking met onder andere de provincie in de komende landbouwtransitie. Om dit meer concreet te maken hebben wij hiervoor een motie ingediend. Er zijn landelijk belangrijke ontwikkelingen voor verduurzaming van de landbouwsector en het terugdringen van stikstofuitstoot. Deze ontwikkelingen kunnen positieve of negatieve effecten hebben op zaken als waterkwaliteit en kwantiteit. Bij de bestuurdersdag afgelopen vrijdag werd als voorbeeld genoemd de omschakeling van grasland naar lelieteelt. Met vermindering van stikstof maar met mogelijk negatieve gevolgen voor water-opgaves. Of bijvoorbeeld een eenzijdige focus op hoogtechnologische maatregelen zoals luchtwassers. In onze motie roepen wij daarom op om bij overleg met de provincie over dit onderwerp de focus te leggen op de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.

  • Tot slot zijn wij uiteraard te spreken dat er een ambitie is om dierenwelzijn te verbeteren en hier onderzoek naar te doen. Deze ambitie is echter nog niet heel concreet of aan tijd gebonden. Hier zullen wij bij de bespreking van de voorjaarsnota verder op ingaan.


Interessant voor jou

Eerste reactie Bestuursakkoord

Lees verder

Bijdrage voorjaarsnota 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer