Motie: positie van het water­schap in de land­bouw­tran­sitie


20 juni 2023

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas in vergadering bijeen op 16-6-2023, gelezen het concept Bestuursakkoord, agendapunt 4.L, en gehoord de advisering door de commissies;

Constaterende dat:

• In het bestuursakkoord wordt benadrukt dat verschillende opgaven niet los van elkaar kunnen worden gezien.

• In het bestuursakkoord wordt aangegeven dat wij andere partijen wijzen op het belang van het oppakken van taken die ons raken.

• Er bij de provincie Noord-Brabant de komende periode een belangrijke taak ligt voor de reductie van stikstofuitstoot en verduurzaming van landbouw, onder andere met het Brabants Programma Landelijk Gebied.

• Het waterschap een belangrijke gesprekspartner is bij het opstellen van het Brabantse Programma Landelijk Gebied.

• Oplossingen die gericht zijn op het verminderen van stikstofuitstoot positieve of negatieve impact kunnen hebben op waterkwaliteit en/of waterkwantiteit.

Overwegende dat:

• Het programma Bodem Up waarin in het bestuursakkoord naar wordt verwezen een onderdeel is van een duurzaam landbouwsysteem, maar dat het waterschap hiermee nog niet een duidelijke positie inneemt in samenwerking met andere organisaties en overheden, zoals de provincie Noord-Brabant en de gemeentes binnen ons werkgebied, voor natuurinclusieve kringlooplandbouw ter verbetering van de waterkwaliteit.

• De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur op 11 mei een belangrijk advies heeft uitgebracht over waterkwaliteit. Ze benadrukken onder andere om verschillende opgaven, zoals stikstof en waterkwaliteit, in samenhang op te pakken. In het bijbehorende essay wordt gewezen op de noodzaak van natuurinclusieve kringlooplandbouw met minder dieren.

• Door ons uit te spreken voor natuurinclusieve duurzame landbouw we een duidelijke boodschap geven aan de provincie Noord-Brabant over de richting waarop het Programma Landelijk Gebied vorm moet krijgen en hiermee wordt gewaarborgd dat verschillende opgaves in samenhang worden opgepakt.

Roept het Dagelijks bestuur op:
Om bij de samenwerking met de provincie Noord-Brabant voor het Brabants Programma Landelijk
Gebied en het aanpakken van de stikstofcrisis de aandacht te leggen op de verschuiving naar
natuurinclusieve, klimaatbestendige en/of andere duurzame vormen van kringlooplandbouw.


Status

Aangenomen

Voor

AWP, PvdA, VVD, Fractie geborgd, Water Natuurlijk

Tegen

BBB, CDA